Proiectul ”Dezvoltarea microîntreprinderii S.C. RESPECT CONSTRUCT SRL Brașov”, cod MySMIS 111210, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către S.C. RESPECT CONSTRUCT SRL și are o valoare totală de 883.643,78 lei, din care 595.050,40 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.

Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 22.03.2018- 31.01.2019.

Obiectivul general al proiectului: intrarea pe piața de execuție lucrări de pregătire a terenului, dezvoltarea activității și consolidarea poziției pe această piață a microîntreprinderii S.C RESPECT CONSTRUCT SRL Brașov.

Obiectivele pe termen scurt:

  1. Crearea bazei materiale necesare intrarii pe piața de execuție a lucrărilor de pregătire a terenului prin achizitia si operaționalizarea a trei utilaje moderne specifice lucrărilor de pregătire a terenului, abordarea inovativa a relațiilor cu clientii si furnizorii prin achiziția si utilizarea de sistem hardware și software specializat.

  2. Dezvoltarea resurselor umane ale microintreprinderii prin creșterea numărului mediu de salariați cu 5 persoane, cresterea competențelor acestora prin instruire in operarea noilor utilaje/sisteme achiziționate.

  3. Contribuția proiectului la cresterea incluziunii sociale in plan local prin angajarea unei persoane (dintre cei 5 noi angajați) aparținând unei categorii defavorizate

Obiectivele pe termen lung:

1. Reducerea impactului negativ al activitatii societatii asupra mediului, achizitiile propuse fiind certificate conform standardelor europene.

2. Consolidarea dezvoltării durabile a societatii prin dezvoltarea bazei tehnologice cu 3 tipuri de utilaje noi, de ultima generatie, care inglobeaza tehnologii moderne și a unui software de gestiune CRM.

Investiția

La momentul actual, societatea RESPECT CONSTRUCT are ca obiect principal de activitate închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

Prin prezentul proiect, societatea intenționează să își extindă aria de servicii oferite, domeniul vizat de investiția propusă prin proiect fiind aferent codului CAEN 4312 Lucrări de pregătire a terenului. Categoriile de lucrări care se vor realiza prin implementarea prezentului proiect vizează lucrări de curățare a amplasamentelor, lucrări de mutare a pământului: excavarea, umplerea, nivelarea și împrejmuirea amplasamentelor, săparea șanțurilor, eliminarea pietrelor etc, executarea drenurilor pentru amplasamentul clădirilor, executarea canalelor de scurgere pentru terenuri agricole și forestiere.

Serviciile oferite acoperă o gamă largă de clienți, adresându-se firmelor care execută lucrări de construcții rezidențiale și nerezidențiale, construcții industriale, instalații, construcții de drumuri, autorităților publice locale care solicită lucrări de amenajare de teren.

In cadrul acestui proiect, societatea își propune achiziționarea unor active corporale noi, profesionale, cu grad de tehnologizare ridicat, ce vor fi folosite in vederea dezvoltării activității de realizare lucrări de terasamente, precum și a unor active necorporale care vor fi folosite în cadrul procesului de management.

Într-o descriere sintetiă, investițiile propuse prin implementarea prezentului proiect sunt:

  • Buldoexcavator echipat;
  • Miniexcavator echipat;
  • Mini încărcător multifuncțional echipat;
  • Calculator portabil
  • Software CRM

Valoarea totala proiect: 883,643.78 lei, din care cheltuieli totale eligibile- 743,813.00 lei, Cheltuieli totale nerambursabile- 595,050.40, Cheltuieli totale contribuþie proprie- 148,762.60 lei, Cheltuieli totale neeligibile proiect- 39,830.78 lei.